หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมบำบัดรักษาโรคได้ "อยู่นี่นะรู้ยัง"

วันนี้ผู้เขียน ขอนำท่านได้มาทำความรู้จัก กับการรักษาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลดอนตูม อีกแขนงหนึ่ง ซึงหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้น ชื่อนักเท่าไรนัก นั่นคือ แผนก กิจกรรมบำบัด เรามาทำความรู้จักกับการรักษากับแผนกกิจกรรมบำบัดกันเลยดีกว่าครับ
"กิจกรรมบำบัด" คื วิชาชีพหนึ่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ที่การกระทำเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการเกี่ยวกับเด็ก ตลอดจนวัยสูงอายุ
โดยให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการตรวจ ประเมินส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการให้คำปรึกษา แก่ผู้มารับบริการ ญาติ
บทบาทของนักกิจกรรมบำบัด

1. การสอนและฝึกให้เด็กสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองในด้านต่างๆ เช่น การทานอาหาร การใส่เสื้อผ้า เป็นต้น
2. กิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเองในเด็กที่มีพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง ก้าวร้าว ไม่สบตา
3. กิจกรรมกระตุ้นการดูด การเคี้ยว และการกลืน
4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมของทักษะต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานทางการศึกษา เช่น ฝึกทักษะการเขียน ฝึกทักษะการอ่าน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการรับรู้และเรียนรู้
5. กิจกรรมฝึกทักษะการเคลื่อนไหว กระตุ้นการชันคอ การคลาน การเดิน


6. กิจกรรมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง
7. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้มือในการหยิบจับ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
8. กิจกรรมการฝึกทักษะในการสื่อความหมาย
9. กิจกรรมการฝึกทักษะทางสังคม
10. กระตุ้นให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือสังคมเพื่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวหรือผู้อื่น
11. ประดิษฐ์ ดัดแปลงอุปกรณ์หรือเครื่องช่วย เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองในการแต่งกาย การทำความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร เป็นต้น
12. ให้คำปรึกษากิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ในโรงเรียน
ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก
ü   ออทิสติก
ü   สมาธิสั้น
ü   พัฒนาการล่าช้า
ü   ปัญหาพฤติกรรม
ü   ปัญหาด้านการเรียน
ü   ปัญหาด้านเชาว์ปัญญา
ü    ปัญหาการกลืน


เปิดทำการ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์
ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น.
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
โทรศัพท์ 034 – 381768 ต่อ 274
โรงพยาบาลดอนตูม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น