หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

''ฟรี''โครงการคัดกรองผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ

โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88พรรษา
เนื่องในปีพุทธศักราช 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ด้วยการตั้งปณิธานความดี โรงพยาบาลดอนตูมจึงได้จัดทำโครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษาขึ้น เพื่อจัดบริการหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุก โดยบูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ลดภาระของผู้สูงอายุ เพิ่มการเข้าถึงบริการ ให้บริการคัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ การตรวจคัดกรองตา VA ความดันลูกตา จอประสาทตา และเท้าในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ประเมินสมรรถนะADL คัดกรองข้อเข่าเสื่อม คัดกรองภาวะหกล้ม คัดกรองภาวะซึมเศร้า คัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะ ประเมินปัญหาการนอน ประเมินภาวะสมองเสื่อม การคัดกรองต้อหิน ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันผู้สูงอายุ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อการดูแล เป็นการป้องกันโรคโดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีตามควรแก่อัตภาพ คงระยะเวลาที่มีสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตลอดจนค้นหาความพิการ และดำเนินการรับรองคงความพิการ เป็นการค้นหาปัญหาให้ตรงประเด็นแต่ละบริบท เพื่อดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 034-381768